top of page

Podmienky

Účel:

Webový portál slúži na reklamu a predaj nášho tovaru a služieb a na prezentáciu našej spoločnosti

§ 1 Rozsah pôsobnosti
Výhradne platia naše podmienky predaja. Obchodné podmienky zákazníka, ktoré sa líšia od našich obchodných podmienok, nie sú platné.

§ 2 Uzavretie zmluvy
Objednávka je záväzná. Môžeme ich prijať podľa vlastného uváženia do 2 týždňov buď odoslaním tovaru alebo potvrdením objednávky.

§ 3 Právo na odstúpenie od zmluvy
Zákazník má právo zrušiť objednávku do 7 pracovných dní pre zákazníkov z Rakúska a 14
pracovných dní pre zákazníkov zo zahraničia na odstúpenie po obdržaní tovaru.

1. Objednávka nadobudne platnosť len vtedy, ak nebude stornovaná do 7 pracovných dní pre zákazníkov z Rakúska alebo 14 pracovných dní pre zákazníkov z Nemecka po prevzatí tovaru. Lehota začína plynúť až prevzatím dodávky tovaru.
2. Včasné vrátenie tovaru nám v tejto lehote postačuje na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy.
3. V prípade odstúpenia sme povinní vrátiť už zaplatené platby za dodanie tovaru.
4. V prípade odstúpenia od zmluvy ste povinný vrátiť prijatý tovar na vlastné náklady.
5. Zákazník je povinný uhradiť škodu v prípade, že tovar je znehodnotený, skazený alebo nie je možné tovar vrátiť a za tieto okolnosti, teda v prípade úmyselného alebo nedbanlivostného konania, zodpovedá zákazník.
6. Tovar musí byť vrátený nepoužitý a v novom stave spolu s originálom faktúry.
7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na hygienické potreby a predmety používané v intímnej oblasti, ako aj masti a oleje, ak už nie sú v pôvodnom obale.

§ 4 Výhrada zmeny ceny/produktu a dodania
Platia aktuálne ceny vrátane daní plus uvedené náklady na dopravu. Máme právo na zmeny cien. Vyhradzujeme si právo neprijímať objednávky na tovar od zákazníkov a nevybavovať ich, ak nie sú dostupné. V takom prípade vás budeme okamžite informovať a vrátime vám platbu.

§ 5 Platba a dodanie
Dodávame proti platbe  alebo na dobierku plus náklady na dopravu uvedené v objednávkových formulároch. Odoslanie tovaru vrátane príslušného poistenia na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom prebieha v mene a na účet zákazníka. Nebezpečenstvo straty a poškodenia prechádza na zákazníka odovzdaním tovaru špeditérovi, špeditérovi alebo Österreichische Post AG.
Nami oznámené termíny dodania sa snažíme dodržať v maximálnej možnej miere. Termíny dodania nie sú garantované, aj keď boli nami potvrdené. Ťažkosti s dodaním spôsobené okolnosťami, za ktoré nezodpovedáme, vrátane akéhokoľvek oneskorenia dodávok zo strany našich dodávateľov, nás oprávňujú predĺžiť dodaciu lehotu alebo odstúpiť od zmluvy. Nároky na náhradu škody zo strany zákazníka z dôvodu oneskoreného alebo nedodania sú v každom prípade vylúčené.

§ 6 Výhrada vlastníckeho práva
Vyhradzujeme si vlastníctvo k dodanému tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

§ 7 Záruka
Platí zákonná záručná doba. Rovnaká lehota platí aj pre nároky na náhradu následných škôd, pokiaľ nie sú uplatnené nároky z deliktu. Nároky na náhradu škody za priame a/alebo nepriame škody sú vylúčené, pokiaľ nie sme vinní z úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. Pre uplatnenie nárokov zo záruky a zodpovednosti je potrebné predložiť originál faktúry.
Za produkty tretích strán ručíme len v rámci záruky poskytnutej príslušným výrobcom.
Nezodpovedáme za obsah nami predávaných produktov, ani za prípustnosť ich uvedenia na trh v krajine miesta dodania požadovaného zákazníkom. V každom prípade je naša zodpovednosť obmedzená na dvojnásobok príslušnej hodnoty objednávky.

§ 8 Náklady na dopravu
Platia prepravné náklady uvedené na webovej stránke. Pozri tiež § 5.

§ 9 ochrana údajov
Vaše údaje súvisiace s objednávkou používame výlučne na spracovanie a vybavenie vašej objednávky.

§ 10 Voľba práva
Iba rakúske právo. Uplatnenie Dohovoru OSN o predaji je vylúčené.

§ 11 Rôzne
Predávame len produkty, ktoré sú v súlade s rakúskym právom. Namiesto cien sú naše doteraz platné predajné ceny. Vyhradené typografickým a tlačovým chybám.

bottom of page